ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิรุณ ปั้นบรรจง
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :pirunp_wan@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานติดตาม